Regulamin


 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez firmę Runaways sp z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Apartamentowej 15 lok. 10 (02-495), NIP 5223049336, REGON: 363299868, zwaną dalej „Administratorem” w ramach serwisu internetowego Mordor.pl, zwanego dalej „Serwisem”.

 2. Korespondencja z Administratorem może odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem admin@mordor.pl

 3. Osoba zarejestrowana w Serwisie i korzystająca z Serwisu zwana jest dalej „Użytkownikiem”.

 4. Administrator w ramach Serwisu świadczy na rzecz Użytkownika nieodpłatną usługę hostingową polegającą na stworzeniu możliwości publikacji treści w Serwisie.

 5. Do korzystania z Serwisu przez Użytkownika niezbędne jest posiadanie komputera (lub innego sprzętu elektronicznego o podobnych możliwościach) z dostępem do sieci Internet, oraz z zainstalowanym programem – przeglądarką internetową w podanej wersji lub nowszej: Internet Explorer 9.0, Mozilla Firefox 25.0, Google Chrome 33.0, Safari 6.0, Opera 12.0 z włączoną obsługą Java Script.

 

Zasady wypowiedzi

 1. Użytkownik zamieszczając w Serwisie materiały i informacje do publikacji wyraża zgodę na opublikowanie ich przez Administratora również w innych serwisach internetowych, w szczególności w mediach społecznościowych, w celu świadczenia dodatkowej, nieodpłatnej usługi promocyjnej.

 2. Użytkownik dostarczając Administratorowi materiały objęte prawem autorskim udziela Administratorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na polu eksploatacji „publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym” – w zakresie uzasadnionym świadczeniem przez Administratora usług na rzecz Użytkownika.

 3. Administrator umożliwia umieszczanie w Serwisie opinii i komentarzy na temat opublikowanych informacji. Użytkownik zobowiązuje się zamieszczać w Serwisie wyłącznie opinie i komentarze zgodne z prawem i nie naruszające dóbr osobistych osób trzecich.

 4. Zobowiązania i prawa stron w zakresie ochrony danych osobowych uregulowane są Polityką Prywatności, stanowiącą integralną część niniejszego Regulaminu.

 5. Informacje na temat plików cookies i podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu zawarte są w Polityce Cookies, dostępnej w Serwisie.

 6. Użytkownik oświadcza, że dysponuje prawami do materiałów zamieszczanych przez niego w Serwisie i dostarczanych Administratorowi. Zakazane jest wykorzystywanie w Serwisie materiałów niezgodnych z prawem, pozyskanych w sposób bezprawny lub naruszających prawa osób trzecich.

 7. Zabrania się używania serwisu do reklamy innych serwisów www poprzez mylące manipulowanie treścią wpisu mające skłonić czytelników do odwiedzania stron internetowych niezgodnych z treścią lub regulaminem serwisu.

 8. Administrator ma prawo usunąć z Serwisu materiały naruszające Regulamin.

 

Uprawnienia Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo żądać wyjaśnienia Regulaminu przez Administratora.

 2. Użytkownik ma prawo reklamować u Administratora usługi niezgodne z Regulaminem i żądać doprowadzenia ich do stanu zgodnego z umową. nReklamacja może być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, korespondencyjnie na adres siedziby Administratora wskazany w punkcie 1 lub osobiście w siedzibie Administratora pod adresem wskazanym w punkcie 1. Każda złożona reklamacja zostanie indywidualnie rozpatrzona przez Administratora, a w razie jej zasadności żądania Użytkownika zostaną spełnione w sposób z nim ustalony.

 

Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik ma prawo ze skutkiem natychmiastowym wypowiedzieć dalsze korzystanie z Serwisu i zażądać usunięcia konta w Serwisie.

 2. Administrator ma prawo ze skutkiem natychmiastowym wypowiedzieć umowę zawartą z Użytkownikiem w przypadku naruszenia przez Użytkownika prawa, dobrych obyczajów lub niniejszego Regulaminu.

 3. Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Administratora w razie:

  1. zmiany przedmiotu działalności Administratora lub zakresu usług świadczonych przez Administratora i ich cen,

  2. zmiany danych Administratora,

  3. niezgodności Regulaminu z przepisami prawa.

 1. Zmiana Regulaminu nie może pozbawiać lub ograniczać praw Użytkownika nabytych na mocy wcześniejszego brzmienia Regulaminu.

 2. O zmianie Regulaminu Użytkownicy są informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz ogłoszenia w Serwisie z 14-dniowym wyprzedzeniem.

 3. Użytkownikowi, który nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, przysługuje prawo wypowiedzenia dalszego korzystania z Serwisu ze skutkiem natychmiastowym.

 4. Prawem właściwym w sprawach dotyczących niniejszego regulaminu jest prawo polskie.

 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu opublikowania go w Serwisie.