Polityka prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administrator - Runaways sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Apartamentowej 15 lok. 10 (02-495), NIP 5223049336, REGON 363299868

 3. Korespondencja z Administratorem może odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem admin@mordor.pl.

 4. Administrator zbiera następujące rodzaje danych osobowych Użytkowników:

  1. imię i nazwisko

  2. adres poczty elektronicznej e-mail

  3. adres korespondencyjny

  4. numer telefonu

 5. Dane osobowe są wykorzystywane z poszanowaniem przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych.

 6. Dane Użytkownika wykorzystywane są za jego zgodą do celów związanych z działalnością gospodarczą Administratora – w tym do świadczenia mu usług, realizacji zawartych umów i marketingu bezpośredniego Administratora. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników jest Administrator.

 7. Każdy Użytkownik swoje dane osobowe podaje dobrowolnie i ma w każdym czasie prawo poprawiania ich oraz cofnięcia zgody na ich wykorzystywanie.

 8. Każdy Użytkownik ma prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu jego danych osobowych przez Administratora, a Administrator obowiązany jest ten sprzeciw uwzględnić.

 9. Dane osobowe Użytkowników są udostępniane osobom trzecim wyłącznie w przypadkach przewidzianych Regulaminem lub przepisami prawa.

 10. Użytkownik ma prawo dostępu i poprawiania swoich danych osobowych.

 11. Administrator stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa niezbędne dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przy przetwarzaniu danych.